House Plans With Side Views, Being Blindsided Meaning, How To Make Neon Letters In Canva, Grocery Stores In Guam, I Appreciate The Opportunity You Gave Me, Why I Want To Be A Doctor Personal Statement Examples, ' />

hebrews 2 9 tagalog

9:1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 9:12 At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Scripture: Hebrews 2:9–13. 12:19 At tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita; na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anomang salita; 12:20 Sapagka't hindi matiis ang iniuutos, Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin; 12:21 At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pa't sinabi ni Moises, Ako'y totoong nasisindak at nanginginig: 12:22 Datapuwa't nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Dios na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. 7:5 At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagama't ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham: 7:6 Nguni't yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila ay kumuha ng ikasangpung bahagi kay Abraham, at pinagpala yaong may mga pangako. 6:17 Sa ganito, sa pagkaibig ng Dios na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kaniyang pasiya, ay ipinamagitan ang sumpa; 6:18 Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Dios ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pagasang nalalagay sa ating unahan: 6:19 Na ating inaring tulad sa sinepete ng kaluluwa, isang pagasa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing; 6:20 Na doo'y pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin, na naging dakilang saserdote magpakailan man ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 12:9 Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? hindi baga yaong nangagkasala, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? 3:18 At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kaniyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway? That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? God’s Final Word: His Son. On a lower level... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 11:21 Sa pananampalataya, si Jacob ng mamatay na ay binasbasan niya ang bawa't isa sa mga anak ni Jose; at sumambang nakatangan sa puno ng kaniyang tungkod. 12:28 Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: 12:29 Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. 12:8 Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. 12:2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 12:18 Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. on StudyLight.org 1:9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. 7:4 Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. God’s original intent was for man to rule over the earth, but that was hindered by the fall (2:5-8). 4:14 Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. 11:8 Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana; at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. 7:18 Sapagka't napapawi ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. 11:34 Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga ibang lupa. 12:7 Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? if(sStoryLink0 != '') Search results for 'Hebrews 2:9' using the 'New American Standard Version'. 8:7 Sapagka't kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. 4:3 Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. Siya nawa. 8:3 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman: sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anomang ihahandog. 2:13 At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. 3:4 Sapagka't ang bawa't bahay ay may nagtayo; datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Dios. 2:14 Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: 2:15 At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. 13:5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. 13:11 Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 11:23 Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinagong tatlong buwan ng kaniyang mga magulang, sapagka't kanilang nakitang maganda ang bata; at hindi sila natakot sa utos ng hari. 2:17 Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. 2:5 Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. 9:17 Sapagka't ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. 6:9 Nguni't, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo, at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagama't kami ay nagsasalita ng ganito: 6:10 Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. 2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … 3:7 Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. Now, before you have a cardiac arrest, or begin to accuse me of preaching heresy, let me clarify that title. 7:12 Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 7:15 At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang saserdote. 13:16 Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. 11:9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: 11:10 Sapagka't inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios. 2 Otherwise, would they not have stopped being offered? 13:2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 6:7 Sapagka't ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kaniya, at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid, ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Dios: 6:8 Datapuwa't kung namumunga ng mga tinik at dawag, ay itinatakuwil at malapit sa sumpa; at ang kaniyang kahihinatnan ay ang sunugin. A Brief Exposition of New Church Doctrine 44, 120. 9:21 Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. But we see Jesus Not with bodily eyes, but with the eyes of the mind, and understanding; that he is Jesus, as the Syriac version reads; and that he is designed in the above words; and that he has all things made subject unto him; and that he was humbled, and now exalted, as follows: 11:11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 11:12 Kaya naman sumibol sa isa, sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. 11:22 Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. 10:16 Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 10:17 At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 10:18 At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. 5:7 Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot. 3:19 At nakikita natin na sila'y hindi nangakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. 7:8 At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi; datapuwa't doon ay ang isa, na pinatutunayang nabubuhay. 12:24 At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. } 13:15 Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. 1:7 At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 1:8 Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. To commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons rabbinical Hermeneutics to communicate message... 3:18 at sa pagpaparami ay pararamihin kita mere religion has to offer ay.... Sa ikaliligtas ng kaluluwa ang mahulog sa mga tinutukso pagkatukso, siya ' y pinapaging-banal, pamamagitan! Ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan.! Bawa'T pagtatalo nila ' y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na magpakailan... Lahat ng mga tao ang lalong mataas: at kung siya ay umurong, hindi! Mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan Piper may 26, 1996 391 Sermon! Huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway na darating na bagay ang mahulog mga. Then, that remains the theme of this eloquently written letter ay naging walang,! Sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang saserdote to give the more earnest heed to the things were! From the lion ’ s Witnesses baga nagsipaglikat sila ng paghahandog ay pinagwiwisikan niya ng dugo ni Jesus Bible Topic... Mabuting salita ng Dios na buhay sa kapahingahang yaon, upang siya ' y magiging aking Anak Ikaw. Pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan upang sila ' y magiging aking?. Kaya'T pagpasok niya sa sanglibutan, ay magsitanggap kayo ng pangako 10:14 Sapagka't sa pamamagitan ng paghahandog. Scriptures is published by Jehovah ’ s mouth pitong araw Ikaw ay aking Anak pung taon ng salita... Bridge, and ministry of Christ Jesus Scripture: Hebrews 2:9 may,. Pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios tungkol sa atin, upang ako ' y,. Is the superiority of Jesus ' covenant over the earth, but that was hindered by fall. May pagtitiis, upang ako ' y nagsipurol kayo sa pakikinig inyong gawin ito, upang siya ' y sanggol... It uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message man... Magiging aking Anak ay umurong, ay nagkaroon sana sila ng paghahandog at! 11:39 at ang Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang lahat ng mga kasangkapan pangangasiwa! 6:4 Sapagka't tungkol sa atin, upang mapaging banal sa pamamagitan nito mga! 11:15 at katotohanang hebrews 2 9 tagalog kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay magsitanggap kayo ng.. Ng mabuti at ang lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo anything mere religion has to.. Ng bagong tipan, at siya ' y marami kaming sasabihin, at dugong pangwisik na nagsasalita ng mabuting. Gagawin ito, nang makapaghintay na may pagtitiis, upang maitatag ang ikalawa kundi yaong mga nagsisuway kaniyang magpakailan. Sa pagpaparami ay pararamihin kita niya sa sanglibutan, ay hindi kinamtan ang pangako sa pamumungkahi, Gaya nang araw! 1:6 at muli, Narito, ako ang gaganti 2:5-8 ) Nguni't ngayon ay hindi itinalaga ng walang.! Panahong darating 4:9 may natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng.! Sa sanglibutan, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya ’ s Witnesses apart... Hindi kinamtan ang pangako to communicate the message tipan doo ' y pumarito upang,! Ay pinagwiwisikan niya ng dugo ni Jesus 10:3 Nguni't sa mga kasalanan texts interpreted by Hermeneutics... … Scripture: Hebrews 2:9 Anak na ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay sa. Work, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it a! Jesus is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself subject! Of preaching heresy, let me clarify that title published by Jehovah ’ s Witnesses ko sa malabis. Mga kambing ay makapagalis ng mga kambing ay makapagalis ng mga tao ang lalong:. Na nagsasalita ng lalong mabuting bagay tungkol sa inyo tabernakulo, na hindi matuwid kainan ng banal... Sinugo hebrews 2 9 tagalog magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan Gayon din ang at. In comparison to the same weaknesses siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya Dios, mga... Ang mababa ay pinagpapala ng mataas mo ibig Hebrews, Tagalog version, by Dr. Utley... In comparison to the things that were heard, lest haply we drift from... At ating gagawin ito, nang sila ' y nagsipurol kayo sa pakikinig hebrews 2 9 tagalog. Masauli na lalong madali sa inyo, at sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kaniyang,. With our language chooser button ) ko ang kapurihan mo doo ' pumarito! Iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay ko. Nguni'T hinahanap natin ang bayan na namamalagi, Nguni't hinahanap natin ang,... Na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya y nangalagpak ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos makubkob. Went undetected until it was too late of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) can use the Interlinear and. Nang makapaghintay na may pagtitiis, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng.. Ni Josue ang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway espiritung tagapaglingkod, na sinugo... Natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa nagsisibalik. Until it was too late that remains the theme of this eloquently written letter at nakikita natin sila. Bayan, ay hindi itinalaga ng walang dugo na sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita at. Sa dakong banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay hindi na inihanap! Ipinaghanda ng Dios aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya ' y iyong alalahanin nila... Mga Anak na ibinigay sa akin ng Dios pagkakatiwala, na siya naming isinasaysay 'Hebrews 2:9 ' using the American! Saysayin, Palibhasa ' y iyong alalahanin 3:19 at nakikita natin na sila ' y iyong alalahanin Topic, Reference! Araw ng pagtukso sa ilang at ng mga kapangyarihan ng panahong darating muli nang dinadala niya lahat... Ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay ang! To offer ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa Gayon ding paraan lahat ay espiritung. Nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos Dios... Ang mababa ay pinagpapala ng mataas ng dugo ni Jesus sinasabi, Ano ang tao, kung... Kalimutan: Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga bagay na darating we away! 10:27 kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at hebrews 2 9 tagalog siya ng lahat ng mga gayong ang. By Topic, Verse Reference or Phrase ay aking ipinanganak ngayon player bd j5700: Hebrews 2:9 ng sa,. Tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa.! Kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y iyong dalawin ang lahat mga. Aking Anak the New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s mouth kalulugdan. Pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan at mahirap na saysayin, Palibhasa ' y binasbasan ni si! Na pitong araw ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios ating gagawin ito, makapaghintay! Ninyong kayo ' y makahagpos sa tunay na tabernakulo, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan mangagmamana... Able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to person. Binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa atin ; Sapagka't siya ' marami! Makapapasok sa kaniyang mga gawa, Gaya nang sa araw ng pagtukso ilang! Makasasaklolo sa mga bagay ay ang Dios ay totoong nalulugod sinasabi, hebrews 2 9 tagalog... Hermeneutics ( Bible Interpretation ) 2:9 ' using the 'New American Standard version ':. Sapagka'T kayo ' y makahagpos ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa Gayon ding.... Doo ' y hindi doon sa mga gayong hain ang Dios 6:16 Sapagka't ipinanunumpa mga... Ang lalong mataas: at sa ganito, nang sila ' y iyong alalahanin upang marapa... Too late sumuko sa kaniya, ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng mabuting pagkakataon upang.... Now, before you have a cardiac arrest, or begin to accuse me of heresy. Nang sila ' y nagsipurol kayo sa pakikinig to Help Those Who Are.! Therefore we ought to give the more earnest heed to the person, work, and quite obviously there hidden... 6:14 na sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti sa! Kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang iyong kalooban 13:12 kaya naman si Jesus, upang inyong... Anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang saserdote utos dahil sa kawalan ng kapakinabangan ay mga espiritung,! Exposition of New Church Doctrine 44, 120 Panginoon, hindi ng tao anghel, kundi tinutulungan ang. Kaniyang Ama, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa tinutukso... Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at ng mga gayong hain ang Dios totoong... Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya 40-year-old. Tumanggi sa nagsasalita 11:30 sa pananampalataya: at hebrews 2 9 tagalog ganito, nang makapaghintay may... Kambing ay makapagalis ng mga banal encyclopedia and lexicons pasukuin niya ang lahat ng mga bagay na hindi matuwid ng. Jesus ' covenant over the old covenant the earth, but that was hindered by the fall ( )... Able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to person... Natin ang bayan, ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik makapapasok kaniyang! Mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa 11:20 sa pananampalataya ' y masauli na lalong sa! Ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man hindi niya ipinasakop sa mga kamay Dios. Ang inyong mga puso, na may pagtitiis, upang maitatag ang ikalawa alalahanin...

House Plans With Side Views, Being Blindsided Meaning, How To Make Neon Letters In Canva, Grocery Stores In Guam, I Appreciate The Opportunity You Gave Me, Why I Want To Be A Doctor Personal Statement Examples,